• AREFS taide ja kultuuri ry is located in Haukivuori in rural Finland and organizes and supports art and culture projects

AREFS taide ja kulttuuri ry
AREFS art and culture association  • Savon Radan ryhmä organizes activities along the historical Savo lineSaksalanharju - Haukivuoren kirkonkylä

Sijainti: Haukivuori; Itä-Suomen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi-Suomi, Savonselän seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria

Haukivuoren kirkonkylä on edustava vanha järvisuomalainen kirkonkylämiljöö. Se on eheänä ja hyvin hoidettuna maisemallisesti hyvin arvokas. Alueen muut osat edustavat tyypillistä Savonselän viljelymaisemaa.

Maisemakuva
Kauniilla luonnonmaisemalla on voimakas vaikutus Haukivuoren kirkonkylän maisemaan. Vesistö luo selkeän rajan kylän länsi ja pohjoispuolelle, ja harju antaa muutoin melko tasaisille pinnanmuodoille vaihtelua ja jylhyyttä.

Harju erottuu melko avoimesta ja tasaisesta maastosta maisemallisesti merkittävänä. Avoin järvenselkä hallitsee voimakkaana kyläkuvaa, ja rantaviivasta kohoava jyhkeä männikkö ohjaa kohti raitin päässä kohoavaa kellotapulia. Kirkonkylän maisema on kaunis ja perinteinen, ja se on rakentunut selkeästi kirkon ja pappilan välisen kyläraitin ympärille. Erityisen kauniina kylä avautuu sinne aseman suunnalta saavuttaessa.

Kirkonkylän ympäristö on tasapainoista, puoliavointa viljelymaisemaa. Kapean metsävyöhykkeen takana alkavat varsinaiset pellot, joita ympäröivät selvärajaiset vanhat männiköt. Edustavimpana vanha maatalousmaisema näkyy Saksalanharjun ja Hämeenkylän alueella, jotka ovat oikeammin kaksi peltoaukeaa harjun laella ja ylärinteillä. Kirkonkylän ja varsinaisen viljelyalueen yhdistää toisiinsa harjussa olevan uoman kautta kulkeva tie.

Saksalanharjulta avautuu hieno näkymä peltojen ja metsän yli Kyyvedelle. Kauniin järvimaiseman voi nähdä myös Kyyveden Hulkonniemeltä ja Marjalahdelta. Kyyvedeltä päin katsottuna pilkottaa jykevän männikön lomasta kaunis, rauhallinen kirkonkylä.

Kirkonkylälle johtavan tien varressa olevat sorakuopat rikkovat tienvarsimaisemaa.

Luonnonpiirteet
Suuri Kyyvesi, moreenipeitteinen maaperä, jyhkeä harju ja mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat tuovat mieleen Savonselän seudulle ominaiset karut luontopiirteet. Topografia on harjualuetta lukuun ottamatta melko tasaista. Kirkonkylän länsirannat kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan.

Saksalanharju on geomorfologialtaan erikoinen, arvokas harjumuodostuma, joka on ilmeisesti periglasiaalisen uoman katkaisema. Harju on noin 1000 metriä pitkä, kapeahko selänne ja korkeimmillaan noin 65 metriä Kyyveden pinnasta.

Kulttuuripiirteet
Haukivuori mainitaan nimismiespitäjänä jo vuonna 1573. 1949 palanut puukirkko rakennettiin kuitenkin vasta 1700-luvun lopulla. Kirkonpaikka valittiin aikanaan Kyyveden niemekkeelle tärkeän vesireitin tuntumaan. Kirkon palosta jäi jäljelle vanha kellotapuli, joka vielä tänä päivänä avaa näkymän vanhalle kyläraitille. Kirkolta pappilaan johtavan raitin varrella ovat vanhat pitäjäntupa ja kansakoulu, museo sekä kymmenkunta 1900-luvun alusta peräisin olevaa rakennusta. Raitti muodostaa vakiintuneen ja rauhallisen kokonaisuuden, jota reunustavat rakennusten lisäksi rehevät pihat.

Saksalanharjulta avautuvalla peltoaukealla on parikymmentä maatilaa rakennuksineen sekä vanhainkoti. Maatalous on elinvoimaista ja edelleen tärkeä elinkeino.

Source: www.ymparisto.fi

Project information in Rhiz.eu

 

©2009 AREFS taide ja kulttuuri ry, Finland. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.